Technikum

Egészségügy tagozat

0 9 0 1

Létszám

68 fő (két osztály)

Képzési idő: 5 év

Oktatott idegen nyelv: angol vagy német (Az osztály egyik fele angol nyelvet, a másik fele német nyelvet tanul.)

A lányok kollégiumi elhelyezése biztosított, a fiúk elhelyezésére a város fiúkollégiumaiban van lehetőség.

  • 9. évfolyamtól csoportbontás bizonyos tantárgyakból.
  • 10. évfolyam vége: alapvizsga
  • 13. évfolyam vége: gyakorló ápoló OKJ végzettség szerezhető

Felvételi

KÖVETELMÉNY: általános iskolai végzettség.

VIZSGA: nincs.

A felvételi rangsorolás alapja

A 7. osztály év végi és 8. osztály félévi magyar nyelv és irodalom (átlag), történelem, matematika, egy tanult idegen nyelv és biológia tantárgy eredményeinek kétszerese (max. 100 pont).

A felvétel feltétele

egészségügyi alkalmassági vizsga.

Azonos pontszámok

Azon tanulók esetében, akiknek az összesített pontszámai azonosak, előnyben részesítjük a halmozottan hátrányos helyzetű tanulót, ezt követően azt a jelentkezőt, akinek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye az iskola székhelyének településén található.

SNI, BTMN

A tanulmányi területre egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek.

Egészségügyi követelmények

Az egészségügyi képzésbe történő belépés feltétele az egészségügyi követelményeknek való megfelelés is. Az egészségügyi alkalmassági vizsgálatot az Iskola-egészségügyi Szolgálat végzi.

A vizsgálat

A vizsgálat ideje a felvételi értesítést követően a tanév május vége.

DokumenTumok

Egészségügyi kiskönyv (beszerezhető a papír- írószer boltban),

• TAJ kártya,
• Tüdőszűrő vagy mellkas felvétel negatív eredménye (1 éven belüli)
• Igazolás általános iskolában kapott (pl: hepatitis-B elleni) védőoltásról (oltási könyv vagy oltási igazolás: oltóanyag neve, száma, oltás ideje és orvos vagy védőnő aláírása pecséttel),
• Wassermann vizsgálat negatív eredménye,
• Széklettenyésztés negatív eredménye,
• Leletek, zárójelentések, gondozási könyvek, gyógyszerallergiáról igazolás fénymásolata előző vagy jelen betegségekről (ha van 1 éven belülit kérünk).

Egészségügyi kiskönyv

Beszerezhető a papír- írószer boltokban.

Igazolás védőoltásról

Általános iskolában kapott (pl. hepatitis-B elleni) védőoltásról. Oltási könyv vagy oltási igazolás: oltóanyag neve, száma, oltás ideje és orvos vagy védőnő aláírása pecséttel.

A cél megvalósítását a következő tantárgyak oktatása szolgálja:

Munkahelyi egészség és biztonság, Egészségügyi alapismeretek, Szakmai jogi és etikai ismeretek, Szociológiai alapismeretek, A pszichológia alapjai, A pedagógia alapjai, Egészségügyi ellátórendszer, Népegészségügy, Környezet-egészségügy, Egészségfejlesztés, Szakmai kommunikáció, Orvosi latin, Kommunikáció, Speciális kommunikáció, Ápolástan-gondozástan, Egészséges ember gondozása, Csecsemő- és kisgyermekgondozása, Akadályozott ember gondozása, Ápolástudomány, Ápoláslélektan, Ápolási beavatkozások, Betegmegfigyelés, Összefüggő nyári gyakorlat, Ápolástan-gondozástan gyakorlat, Klinikumi alapozó ismeretek, Anatómia-élettan, Mikrobiológia-járványtan, Általános kórtan, Elsősegélynyújtás-első ellátás, Klinikumi szakismeretek, Belgyógyászat, Sebészet és traumatológia, Gyermekgyógyászat, Diagnosztikai és terápiás alapismeretek, Egészségügyi asszisztensi feladatok, Asszisztensi feladatok, Dokumentáció vezetése a járóbeteg ellátásban, Prevenció, Rehabilitáció, Személyiség fejlesztés, önismeret.

Egészségügyi asszisztálás gyakorlata összefüggő nyári gyakorlat: 10-11. évfolyam végén 4-4 hét.

SNI és BTMN értékelési szabályok

A sajátos nevelési igényű, illetve a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő tanulókra vonatkozó értékelési szabályok a hozott pontok esetén:

Dyslexia, dysgrafia

Amennyiben a tanuló nem rendelkezik magyar érdemjeggyel, úgy mindkét ágazatban az utolsó két félév kémia érdemjegyét vesszük figyelembe.

Dyscalkulia

Amennyiben a tanuló nem rendelkezik matematika érdemjeggyel, úgy az utolsó két félév fizika érdemjegyét vesszük figyelembe. Továbbá, ha a tanuló nem rendelkezik idegen nyelv hozott érdemjeggyel, helyette földrajz tantárgy érdemjegyét számítjuk hozott pontként.

Méret
Kontraszt